Årsmøte i GTI

 

Innkalling til årsmøte i Glad Trim Internasjonal idrettslag

12. Februar 2014 KL. 19.00-21.30.

 

Årsmøtet avholdes i Storhallen på Tjensvoll.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 28.januar 2014.

Sakene kan sendes jane.tj@online.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer samt Årsmelding, sendes ut på mail senest en uke før årsmøtet. Dersom du ikke har mail eller har ny mailadresse kontakt klubbsekretæren på signe.emilsen@lyse.net

 

Lovnorm for idrettslag

§ 5 Kjønnsfordeling

 

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

 

Virkningen av manglende oppfyllelse av bestemmelsen

 

a) ved valg, skal styret innen 1 måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting hvor nytt valg foretas. Dersom organisasjonsleddet ikke overholder fristen, kan Idrettsstyret/idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å oppfylle bestemmelsen, jf. pkt 2.2.

Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt.

Dersom det er åpenbart at dispensasjon ville ha blitt innvilget, kan dispensasjon innvilges i etterkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter årsmøtet/tinget.

b) ved oppnevning av representanter, mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen..

c) ved oppnevning av medlemmer til styrer, råd og utvalg m.v. kan Idrettsstyret eller idrettskretsen pålegge organisasjonsleddet å foreta ny oppnevning.

 

 

Velkommen til årsmøte.

 

Med vennlig hilsen

styret

 

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close